ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมฯ

11 พฤษภาคม 2566

                ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสงคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม  (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2566 นั้น

                บัดนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบ


หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147